اجرای گچ پلیمری در استان مازندران

پلیمرپلاستر مازندران(ابراهیمی) با ۸ سابقه فروش و اجرای گچ پلیمری بزرگترین گروه اجرای گچ پلیمری در کل استان مازندران و ایران واحد فروش کارخانه سیمین سمنان ۰۹۱۲۰۸۳۵۰۰۹ واحد اجرای گچ پلیمری ۰۹۱۱۳۱۰۳۰۱۲